A BLACKBELT HOLDING ZRT. ÉS A BLACKBELT TECHNOLOGY KFT. 

BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTŐ RENDSZERE

 

1. A BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER LÉTREHOZÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE

A BlackBelt Holding Zrt. és a BlackBelt Technology Kft. (a továbbiakban: BlackBelt) a jogszerű működésének biztosítása érdekében belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet. A visszaélés-bejelentési rendszer célja, a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményekkel vagy mulasztásokkal, illetve egyéb visszaélésekkel kapcsolatos bejelentett információk vizsgálata a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: Panasztv.) foglalt követelményeknek megfelelően.

Belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője:

Rapp Zsuzsanna, HR & Recruitment Manager

+36/20-338-6151; zsuzsanna.rapp@blackbelt.hu

 

2. MIT LEHET BEJELENTENI, HOGY KÜLÖNÍTHETŐ EL A BEJELENTÉS MÁS BEJELENTÉSTŐL

A Panasztv. 20. § (1) bekezdése szerint a belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

 

3. KI TEHET BEJELENTÉST?

A belső visszaélés-bejelentési rendszerbe a Panasztv. 20. § (2)- (3) bekezdése alapján bejelentést tehet

- a BlackBelt által foglalkoztatott,

- az a foglalkoztatott, akinek a BlackBelt-nél fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és

- a BlackBelt-tel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,

-az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha BlackBelt-tel szerződéses kapcsolatban áll,

- a BlackBelt-tel szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,

- a BlackBelt-nél tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,

- a BlackBelt-tel jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és

- az a személy, akinek jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a BlackBelt-tel megszűnt.

A bejelentőket a bejelentésükkel kapcsolatban nem érheti semmilyen hátrányos intézkedés. A bejelentő védelmére a Panasztv. II. fejezet 8. alcíme alkalmazandó. 

 

4. BEJELENTÉS MÓDJA

A belső visszaélés-bejelentés megtételekor az eredményes vizsgálat érdekében a bejelentőnek az alábbi adatokat javasolt megadni:

- nevét,

- szerződéses jogviszonyával kapcsolatos minden olyan információt, mely alapján a szerződéses jogviszony igazolható (szerződéses felek esetén),

- elérhetőségét (lakcím).

Névtelen bejelentés esetén a bejelentő felhívható – amennyiben ez a bejelentés hatékony kivizsgálása céljából elengedhetetlen, és a bejelentő elérhetősége rendelkezésre áll – a nevének megadására. Amennyiben bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg a bejelentés vizsgálata mellőzhető (Panasztv. 22. § (6) bek. a) pontja alapján).

A bejelentés során szükséges megadni a bejelentésben érintett, kifogásolt személyek és szervezetek nevét, az eset részletes leírását és az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információt, valamint bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.

Bejelentés megtételének módja

- Letölthető formanyomtatványokon keresztül a 1539 Budapest, Pf.: 629 postafiókra (BlackBelt Holding Zrt. és BlackBelt Technology Kft.) papíralapon megküldve.

Formanyomtatvány

- A fent megadott elérhetőségen személyes egyeztetés érdekében, időpontegyeztetést követően személyesen szóban a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjénél (a beszélgetésről jegyzőkönyv készül)

 

5. BEJELENTÉS VIZSGÁLATÁNAK MELLŐZÉSE

A bejelentések esetében a vizsgálat az alábbi esetekben mellőzhető

- a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,

- a bejelentést nem a személyi hatály szerinti erre jogosult bejelentő személy tette meg,

- a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve

- a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

 

6. KIVIZSGÁLÁS

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője részletesen tájékoztatja a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. Az adatvédelmi tájékoztató a visszaélés-bejelentő formanyomtatványon megtalálható.

A BlackBelt a tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítja, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját - akár jogi képviselője útján is - bármikor kifejthesse, és bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatása nem történik meg a vizsgálat megindításakor abban az esetben, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

A BlackBelt a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles a bejelentésben foglaltak kivizsgálására. A bejelentés kivizsgálására legfeljebb annak beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, amely határidőtől – név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével – csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama a 3 hónapot nem haladhatja meg.

A bejelentőt a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés mellőzéséről és a mellőzés indokáról írásban tájékoztatja a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül.

 

7. BEJELENTÉSSEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉS

Miután a bejelentést a BlackBelt kivizsgálja, a bejelentőt a vizsgálat eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről tájékoztatja. Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedik a jogi felelősségrevonás kezdeményezéséről.

Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a BlackBelt belső szabályzatait vagy a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, úgy a BlackBelt, mint munkáltató az érintett munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

Ha a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, az eljárást a BlackBelt lezárja és erről a bejelentőt tájékoztatja.